MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

Dobre praktyki

Leszczyńskie organizacje pozarządowe tworzą Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok oraz Strategię Rozwoju Kultury Miasta Leszna na lata 2014-2020

Od grudnia 2013 roku trwają prace dwóch grup roboczych powołanych w ramach Projektu "Konsultuj, działaj, wzmacniaj!" którego realizatorami są Miasto Leszno w partnerstwie z Centrum PISOP. W skład obu grup roboczych wchodzą przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Leszna i instytucji kultury. Grupy spotykają się raz w miesiącu w leszczyńskim Ratuszu, gdzie przy wsparciu liderki procesu konsultacyjnego opracowują poszczególne elementy dokumentów. Następnym etapem będzie opracowanie przez grupy modelu konsultacji społecznych, na bazie którego skonsultują z mieszkańcami Leszna opracowane przez grupę dokumenty. Po konsultacjach dokumenty zostaną przedłożone Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta Leszna, celem ich uchwalenia.

Mieszkańcy Będzina współtworzyli Strategię Rozwoju Miasta na lata 2012-2020 [źródło]

W 2010 roku nowo wybrany prezydent Będzina podjął decyzję o przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju Miasta. W urzędzie miasta powołano zespół roboczy, którego celem było stworzenie dokumentu w formie partycypacyjnej. Do informowania mieszkańców o planach konsultacji zaangażowano młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, oni także zajęli się opracowaniem logo strategii. Utworzono specjalną skrzynkę mailową, na którą mieszkańcy mogli przesyłać swoje propozycje i uwagi – większość z nich uwzględniono przy pracy nad strategią. Następnym i kluczowym dla całego procesu etapem były warsztaty konsultacyjne – zaproszono 200 osób z różnych środowisk, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Łącznie w pięciu warsztatach wzięło udział 127 osób, na kolejnych spotkaniach omówiono następujące kwestie: misja strategii, sposób pracy uczestników, główne domeny, problemy, zagrożenia, cele, założenia monitoringu strategii. Ostatni warsztat przeprowadzono dla przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, którzy opracowali kierunki rozwoju gospodarczego Będzina.
W ciągu warsztatów zastosowano różne techniki i metody – zmodyfikowana metoda delficka (konsultacje z ekspertami), praca w mniejszych grupach, moderowane dyskusje. Ten etap zakończył się przygotowaniem pierwszej wersji strategii, do której również można było zgłaszać swoje uwagi. Ostatecznie stworzono oficjalną wersję dokumentu, która następnie została przyjęta przez radnych Będzina.

Pierwszy w Polsce sondaż deliberatywny: mieszkańcy Poznania o stadionie miejskim [źródło]

W listopadzie 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania przeprowadzono pierwsze w Polsce konsultacje społeczne metodą sondażu deliberatywnego. Tematem konsultacji było opracowanie strategii finansowania i zarządzania stadionem miejskim przy ulicy Bułgarskiej po zakończeniu mistrzostw UEFA EURO 2012. Mieszkańcy Poznania rozważali następujące kwestie:

 • kto i w jaki sposób powinien zarządzać stadionem;
 • w jaki sposób należałoby zapewnić utrzymanie stadionu i infrastruktury;
 • jak stadion powinien być użytkowany;
 • w jakim zakresie mógłby być dostępny dla mieszkańców okolicy i całego Poznania.

W sondażu wzięło udział 854 osób, a w samej dyskusji (deliberacji) 148 losowo wybranych osób. Na tydzień przed spotkaniem uczestnicy deliberacji otrzymali materiały informacyjne sprawdzone przez panel ekspertów, a w trakcie dwóch sesji plenarnych mieli możliwość zadawać dodatkowe pytania ekspertom reprezentującym różne punkty widzenia. Następnie wyrażali swoje opinie podczas całodniowej dyskusji oraz po jej zakończeniu wypełniając indywidualnie anonimowy kwestionariusz.
Ta metoda konsultacji pozwoliła nie tylko zapoznać się z preferencjami mieszkańców Poznania, ale również zaobserwować zmiany w opiniach, jakie zaszły pod wpływem dopływu informacji oraz kontaktu z odmiennymi punktami widzenia.

Mieszkańcy Częstochowy wybrali hasło promujące miasto [źródło]

Konsultacje miały na celu poznanie propozycji hasła promującego miasto oraz opinii mieszkańców. Trwały od 9 sierpnia do 30 września 2010 roku i obejmowały następujące etapy: 

 • zgłaszanie propozycji – rozpoczęto kampanię informacyjną dotyczącą konsultacji, uruchomiono specjalną stronę internetową, przygotowano kupony, które umieszczono w Informatorze Urzędu Miasta, w kilku instytucjach wystawiono urny, do których można było wrzucać wypełnione kupony;
 • wybór najlepszych haseł – ze wszystkich propozycji wyłoniono 16 sloganów, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców; głosy można było oddać za pomocą Internetu oraz na zorganizowanym w tym celu spotkaniu; etap zakończył się wyborem 3 najlepszych haseł;
 • ostateczny wybór – spośród trzech wybranych przez mieszkańców haseł eksperci z zakresu socjologii, psychologii społecznej i marketingu terytorialnego wybrali hasło "Jasne, że Częstochowa!", które zostało zarekomendowane władzom i ostatecznie przez nie przyjęte. 

Warszawa – Wola: konsultacje dotyczące oświetlenia podwórek [źródło]

Na ciekawą i dość nietypową formę konsultacji społecznych zdecydował się Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie. Zarząd Dzielnicy stwierdził, że przydatne będzie zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie projektu dotyczącego oświetlenia ulic i podwórek na osiedlu. Przygotowano cztery scenariusze przeprowadzenia konsultacji, z których wybrano jeden, najlepiej pasujący do poruszanej kwestii. Rozpoczęto akcję informacyjną – listownie poinformowano wspólnoty mieszkaniowe, rozwieszono plakaty, zamieszczono informację w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej, każdy z mieszkańców osiedla otrzymał także list od burmistrza.
Konsultacje obejmowały cztery etapy:

 • obserwacja nieuczestnicząca w formie spacerów – miała na celu skonstruowanie narzędzia badawczego, następnie badacze przeprowadzili wywiady z mieszkańcami, po których ustalono termin spacerów i rozpoczęto zapisy na nie;
 • spacery badawcze w ciągu dnia – każdy z uczestników spaceru otrzymał żółte naklejki, które miał przykleić w miejscach, w których według niego powinna pojawić się latarnia
 • spacery badawcze po zmroku – tzw. spacery bezpieczeństwa, na które poza mieszkańcami zaproszone zostały także kobiety spoza osiedla nieznające terenu; w trakcie spaceru po nieoświetlonych podwórkach pytane były o samopoczucie oraz ich opinie dotyczące konieczności doświetlenia obszaru;
 • spotkanie podsumowujące konsultacje – wzięły w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane w proces konsultacji, mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące oświetlenia, następnie po zapadnięciu zmroku odbył się happening, w trakcie którego w wybranych punktach osiedla stanęły osoby z lampionami (dzięki temu ostatecznie zmieniono lokalizację niektórych lamp).

Dzięki zastosowanej metodzie spacerów i happeningu w konsultacje zaangażowało się wielu mieszkańców, co pozwoliło na podjęcie satysfakcjonujących wszystkich decyzji. Raport z konsultacji został uwzględniony przy opracowaniu projektu budowlanego instalacji oświetleniowej.  

Budżet partycypacyjny w Rybniku [źródło]

Celem Projektu "Dwa bieguny" (zrealizowanego przez Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika) było zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społecznym dzielnicy (chodziło o Boguszowice Osiedle i Orzepowice) i wzbudzenie w nich chęci do działania. Cel ten był realizowany z użyciem metody budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy każdej z dzielnic mieli do dyspozycji po 50 000 zł, które mogły być użyte do realizacji pomysłów, zgłoszonych przez trzyosobowe grupy mieszkańców. Pomysły mogły dotyczyć jednej z trzech kategorii: edukacji, wydarzeń i małej inwestycji na terenie osiedla – w każdej dzielnicy miał zostać zrealizowany co najmniej jeden pomysł z każdej kategorii.

Grupy mieszkańców zgłaszały swoje pomysły do końca stycznia 2010, potem ich autorzy zostali zaproszeni na szkolenie, podczas którego dopracowywali swoje projekty pod kątem formalnym. Projekty zostały przedstawione mieszkańcom dzielnic, którzy w dwuetapowym głosowaniu (przez internet, później w osobistym tajnym głosowaniu) wybrali z nich te najbardziej odpowiadające lokalnym potrzebom.

W Orzepowicach wybrano po jednym projekcie z każdej kategorii. Wszystkie przeznaczone były głównie dla rodzin z dziećmi (których w dzielnicy jest coraz więcej).Z kolei w Boguszowicach Osiedlu mieszkańcy wybrali aż pięć projektów (w kategorii edukacja oraz wydarzenie zrealizowano po dwa projekty). Wybrane pomysły realizowane były między kwietniem a wrześniem 2010 roku. Partnerami projektu są Rady Dzielnic Boguszowice Osiedle oraz Orzepowice, których przedstawiciele są opiekunami projektów w poszczególnych dzielnicach.

Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja, na której wszyscy realizatorzy poszczególnych projektów mogli opowiedzieć o nich i podzielić się swoimi doświadczeniami. Zaprezentowano również szczegółowo ideę budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej, które mogą być narzędziami do skutecznego, lokalnego działania.

Informacje opracował Zespół Projektu "Konsultuj, działaj, wzmacniaj!"


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]