MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

InneOBWIESZCZENIE - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Inne data publikacji 2020-07-01

liczba wyświetleń konsultacji34 + zaproś znajomegozaproś do konsultacji!


 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), uchwały Nr VII/91/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 9 lipca 2020 roku do 3 sierpnia 2020 roku w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24, w godz. od 07:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się dnia 29 lipca 2020 roku, w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 20, o godzinie 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego – może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, adres email: um@leszno.pl, tel.65 529 81 00;
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@leszno.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego


                                                                           I Z-CA PREZYDENTA MIASTA LESZNA

                                                                                                  Adam Mytych

Projekt planu jest dostępny pod adresem: http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/7100/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-alei-jana-pawla-ii-ulic-ks-teodora-korcza-i-17-stycznia-w-lesznie


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]