MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

InneOGŁOSZENIE - Plan Miejscowy

Inne data publikacji 2020-02-05

liczba wyświetleń konsultacji17 + zaproś znajomegozaproś do konsultacji!


 OBWIESZCZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY NR XXI/277/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna.
Z dokumentacją wyżej wymienionej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24, w godzinach 7.30-15.30.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wnioski i uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl Wniosek (uwaga) powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., ze zm.: Dz. Urz. UE L127 z 23.05.2018 r.), dalej: RODO, Prezydent Miasta Leszna informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
2) Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu email:um@leszno.pl lub nr tel.65 529 81 00.
3) W sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Wiolettą Kaczmarek - korespondencyjnie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub na adres poczty elektronicznej: iod@leszno.pl.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.), realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Lesznie.
5) Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych;
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
• sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
• ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl art. 21 RODO.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
8) Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Leszna, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zadanie zlecono; organowi nadzoru – Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
10) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.


                                                                                      I Z-CA PREZYDENTA MIASTA LESZNA

                                                                                                           Adam Mytych


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]