MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

NGO[Zakończone] Konsultacje społeczne "Rocznego Programu Współpracy..., na rok 2020"

NGO data publikacji 2019-10-04

liczba wyświetleń konsultacji397 + zaproś znajomegozaproś do konsultacji!


Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Podstawa prawna:

• Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Czas trwania:

4 października 2019 r. – 11 października 2019 r. (godz. 15:30)

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie do projektu „Rocznego Programu współpracy….” należy składać pisemnie lub elektronicznie na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 479/2019 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

Projekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:
1) na portalu do konsultacji online: www.konsultacje.leszno.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl;
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl;
4) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a;
5) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze tel. 65 529 54 03).

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 roku do godz.15:30.

Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Osoba odpowiedzialna:

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: Ewelina Lasota, tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl.


Załączniki:


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]